top of page

צו לקיום צוואה / ירושה

בקשה לצו קיום צוואה הינה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף. הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה ואילו בקשה למתן צו ירושה מוגשת כאשר אדם אשר נפטר, לא השאיר אחריו צוואה. על המבקשים להיות יורשיהם של הנפטרים, או יורשים של יורשים שנפטרו לאחר המורישים.

הגשת הבקשה נעשית באופן מקוון דרך האתר של הרשם לענייני ירושה.

פנו אלי לקבלת יעוץ ואשמח לסייע לכם.

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page