top of page

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים מיועד לבני זוג החיים בזוגיות, ללא נישואין רשמיים בין אם הם רואים או מגדירים עצמם כידועים בציבור ובין אם לאו וכן מיועד  לבני זוג חד מיניים. בהסכם נוהגים לכלול הכרה בזוגיות ובניהול משק בית משותף וכן הצהרה בדבר תחילת המועד שהצדדים החלו להיות בני זוג והצהרה בדבר כוונתם לקיים תא משפחתי משותף. כמו כן נהוג להתייחס לעניינים רכושיים ולפירות של הרכוש המוזכר בהסכם. כמו כן להתייחס לרכוש עתידי, קבלת ירושות, מתנות וכיו"ב. למרות הקושי הנובע מכך, יש להתייחס למצב של פרידה אפשרית בין הצדדים וחלוקת הרכוש במידה ותתרחש. יש לעשות זאת במלוא הרגישות כלפי הצדדים אך יחד עם זאת, אין לזלזל בניסוחו של הסכם ועליו להקיף את כל הנושאים, שכן על ההסכם לצפות פני עתיד ולמנוע בעתיד פניות לבית המשפט.

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page