top of page

עריכת צוואה

צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו.

החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות - צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה, אך אינו מגדיר הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה.

הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש, ומנגד יכולה הצוואה להיות כללית ולפרט רק קווים מנחים כלליים לביצועה.

אין הגבלה גם על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר אחריו, אך הצוואה המאוחרת התקפה שתקוים, ומבטלת צוואות שקודמות לה. משתמע מכך שהצוואה המאוחרת היא הקובעת בכל מצב.

במצבים הבאים חשוב מאד לכרוך צוואה וזאת כדי להימנע מסכסוכי ירושה:

ידועים בציבור, פיצול הירושה-מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו ולאנשים שאינם קרוביו, זכויות ברכוש-מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה, בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי' זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים, זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

אנשים נוטים להמעיט בחשיבות עריכת הצוואה,כתיבת צוואה היא אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר בחייו של אדם.

לראשונה בחייו הוא נאלץ לעשות חשבון נפש ולהתמודד עם תחושות לא פשוטות הנובעות מהצורך לחלק את רכושו ליורשיו בעודו בחיים. אני עורכת צוואות לאנשים בריאים וחולים, צעירים וזקנים, נשואים, גרושים, אלמנים ולהורים יחידנים ותומכת בתחושות הלא פשוטות אשר עולות לעיתים במהלך עריכת הצוואה, ברגישות ובאהבה. מוזמנים ליצור קשר

green_WhiteLogo (1).png
bottom of page